Obronione prace doktorskie

Jednostka
(Uczelnia/Wydział)
Imię
i Nazwisko doktoranta
Tytuł pracy doktorskiej Promotor Recenzenci Termin, miejsce obrony
Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
mgr inż. Agnieszka Pełka-Sawenko Zastosowanie Metod Dostrajania modeli dyskretnych oraz Transformaty
Falkowej do diagnostyki uszkodzeń belek zespolonych
Dr hab. inż. Maciej Marian Szumigała PP Prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki,
Prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski
29.09.2015
Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
mgr inż. Piotr Szewczyk Wzmacnianie pod obciążeniem belek zespolonych stalowo – betonowych w eksperymencie numerycznym i fizycznym

 

prof. nadz. dr hab. inż. Maciej Szumigała

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

 

28.06.2016
Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa mgr inż. Przemysław Kasza Nośność graniczna cienkościennej belki stalowej zespolonej
z płytą betonową
dr hab. inż. Witold Kucharczuk,
prof. WST Katowice
Prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski,dr hab. inż. Edward Małek, prof. WST Katowice,dr hab. inż. Walter Wuwer, prof. Pol.Śl. 23.10.2013 Politechnika Częstochowska
Politechnika Gdańska,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
mgr inż. Wojciech Migda Study on deformed steel columns subjected to impact load due to soft-storey failure in buildings during earthquakes (Badania słupów stalowych poddanych deformacji i obciążeniom uderzeniowym na skutek awarii słabego piętra budynku podczas trzęsień ziemi) dr hab. inż. Robert Jankowski prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty,prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski 10.05.2013 Politechnika Gdańska
mgr inż. Paweł Dembowski Identyfikacja dynamiczna i ocena odporności sejsmicznej konstrukcji dwukolumnowego odłącznika wysokiego napięcia dr hab. inż. Robert Jankowski dr hab. inż. Tadeusz Tatara, prof. PK,dr hab. inż. Tomasz Mikulski 9.05.2013 Politechnika Gdańska
mgr inż. Piotr Lewandowski Wpływ warunków brzegowych na naprężenia w stalowych okładzinach kasetonowych dr hab. inż. E. Urbańska-Galewska prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski,dr hab. inż. Wojciech Witkowski 11.04.2014 Politechnika Gdańska
mgr inż. Tomasz Falborski Study on properties of polymer as a material for seismic isolation bearings (Badania właściwości polimeru jako materiału do łożysk wibroizolacji sejsmicznej) prof. dr hab. inż. Robert Jankowski prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła,
dr hab. inż. Magdalena Rucka 
18.02.2015 Politechnika Gdańska 
Politechnika Lubelska, Wydział Architektury i Budownictwa mgr inż. Tomasz Wierzbicki Kształtowanie konstrukcji mostowych ze stali HPS, w tym stali trudno rdzewiejących w aspekcie ich trwałości dr hab. inż. Marek Łagoda, prof. PL, prof. IBDiM prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki,dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL 5.07.2012 Politechnika Lubelska
mgr inż. Marcin Górecki Dźwigary mostowe o środnikach z blach falistych dr hab. inż. Grażyna Łagoda, prof. PW dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL,dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz 5.07.2012 Politechnika Lubelska
Politechnika Wrocławska,
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
mgr inż. Sławomir Rowiński Wytrzymałość zmęczeniowa łącznika stalowego w innowacyjnym zespoleniu belki stalowo-betonowej prof. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk prof. dr hab. inż. Henryk Zobel,prof. dr hab. inż. Antoni Biegus 12.06.2013
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Paweł Lorkowski Nośność krytyczna stalowych elementów dwugałęziowych z pojedynczą płaszczyzną skratowań prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski, prof. dr hab. inż. Antoni Biegus 29.04.2015 Politechnika Wrocławska
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach mgr inż.
Kamil Słowiński
Badanie nośności ściskanych osiowo elementów bliskogałęziowych z podatnymi połączeniami dr hab. inż. Walter Wuwer, prof. WST Katowice dr hab. inż. Marek Piekarczyk, prof. PK,dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP 30.09.2013
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach