PROGRAM DZIAŁANIA SEKCJI W KADENCJI 2016-2020

Cele i formy działalności

SEKCJI KONSTRUKCJI METALOWYCH (SKM)
w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (KILiW PAN)

 w kadencji 2016 – 2020

I. CELE SEKCJI:

Inspirowanie i inicjowanie tematyki naukowo-badawczej ważnej z naukowego i technicznego punktu widzenia, w obszarze konstrukcji metalowych oraz konstrukcji zespolonych metalowo-szklanych i stalowo-betonowych.

Aktywizacja rozwoju naukowego młodych naukowców i doktorantów, organizowanie seminariów naukowych z bieżących prac zmierzających do nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w obszarze nauki leżącym w polu zainteresowań SKM.

Identyfikacja aktualnych problemów badawczych w dziedzinie konstrukcji metalowych  i zespolonych oraz wskazywanie kierunków badań do podjęcia w ramach projektów badawczych z udziałem partnerów reprezentujących w SKM środowiska akademickie i zawodowe.

Podejmowanie tematów w obszarze badań i normalizacji, które mogłaby być włączone w proces dydaktyczny realizowany na wydziałach wyższych uczelni technicznych w ramach tematyki objętej działalnością SKM.

Inspirowanie aktywnego udziału ekspertów w pracach krajowych i europejskich zespołów normalizacyjnych, takich jak Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz Europejskiej Konwencji Konstrukcji Stalowych (ECCS).

Inicjowanie publikacji monograficznych związanych w wdrożeniem najnowszych osiągnięć naukowo-badawczych i nowych norm projektowania budowlanych konstrukcji metalowych i zespolonych oraz koordynacja przygotowania innych publikacji objaśniających podstawy naukowe norm i praktyczne aspekty ich stosowania.
   
II. PROBLEMATYKA NAUKOWA:
  1.   Badania doświadczalne i modelowanie numeryczne zachowania się metalowych konstrukcji budowlanych:
    •   modelowanie globalnego zachowania się stalowych konstrukcji szkieletowych, płaskich i przestrzennych, o elementach walcowanych i spawanych,
    •   modelowanie zachowania się lekkich konstrukcji stalowych z kształtowników giętych i blach profilowanych na zimno,
    •   modelowanie zachowania się węzłów, styków i połączeń między elementami oraz w miejscach podparcia na fundamencie lub konstrukcji wsporczej.
    •   modelowanie statecznościowego zachowania się elementów stalowych konstrukcji realnych (obarczonych imperfekacjami materiałowymi i geometrycznymi)
  2.   Badania materiałowe i ocena odchyłek geometrycznych wyrobów metalowych w ujęciu statystycznym.
  3.   Zrównoważony rozwój w budownictwie stalowym, badania konstrukcji eksploatowanych, modernizacja i rewitalizacja.
  4.   Teoria i metody oceny bezpieczeństwa konstrukcji metalowych i zespolonych:
    •   modele oddziaływań i nośności konstrukcji w normalnych warunkach eksploatacji oraz ocena odporności konstrukcji ze względu na zagrożenie wystąpieniem katastrofy postępującej w wyniku zaistnienia sytuacji wyjątkowej (pożar, wybuch, uderzenie),
    •   modele oddziaływań i modelowanie zachowania się metalowych konstrukcji powłokowych (zbiorniki, silosy, zasobniki, rurociągi)
    •   modele oddziaływań i modelowanie zachowania się stalowych konstrukcji smukłych (wieże, maszty, kominy),
    •   monitoring techniczny i utrzymanie niezawodności konstrukcji.
III. TEMATYKA ZEBRAŃ:
  1.   Modelowanie zachowania się konstrukcji metalowych i zespolonych w różnych stanach eksploatacji oraz w stanach zagrożenia, w tym prezentacja wyników ekspertyz dotyczących awarii budowlanych.
  2.   Prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i habilitantów.
  3.   Zagadnienia kształcenia na uczelniach wyższych w zakresie budowlanych konstrukcji metalowych.
  4.   Prezentacja wyników badań zakończonych projektów badawczych, a także osiągnięć naukowych i rozwojowych w obszarze działania SKM.
  5.   Bieżące sprawozdania w zakresie prac dotyczących normalizacji projektowania, modernizacji i eksploatacji obiektów o metalowej konstrukcji nośnej.
  6.   Autoprezentacje nowych książek publikowanych przez członków SKM.
  7.   Wnioski ze staży i stypendiów zagranicznych i krajowych.
8. Rozpowszechnianie informacji o przyszłych konferencjach naukowych w kraju i za granicą; sprawozdania z udziału w konferencjach zagranicznych.
     Co najmniej 3 zebrania w roku i 2 zebrania wyjazdowe w kadencji.
IV. REFERATY NAUKOWE I UDZIAŁ W ORGANIZACJI SESJI TEMATYCZNYCH KONFERENCJI:
  A.   Cele prezentacji referatów
    •   Stymulacja rozwoju nauki i kadr naukowych, integracja środowisk naukowych w określonych obszarach badań naukowych związanych z konstrukcjami metalowymi, aktywizacja rozwoju naukowego młodej kadry, kreowanie szkół naukowych w określonych obszarach badań naukowych.
    •   Prezentacje zagadnień badawczych z przygotowywanych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych metod, interpretacji wyników i zasadności wnioskowania.
    •   Prezentacje wyników prac badawczych, sprawozdań z grantów.
  B.   Założenia organizacyjne do prezentacji referatów:
       Co najmniej 5 referatów w kadencji. Prezentacje na zebraniach w 2016 roku:
       Stateczność konstrukcji cienkościennych we współpracy z poszyciem z płyt warstwowych
       dr inż. Robert Studziński, Politechnika Poznańska
24 listopada 2016 r.
  C.   Aktywny udział w kwalifikacji referatów i organizacji sesji tematycznych konferencji:
    •   AWARIE BUDOWLANE

Szczecin-Międzyzdroje 2017, 2019.

    •   PROBLEMY NAUKOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA

Bydgoszcz-Krynica 2016,

ITB Warszawa-Krynica 2017-18.

   

V. ORGANIZACJA KONFERENCJI:

    •   XI Konferencja Naukowa POŁĄCZENIA I WĘZŁY W KONSTRUKCJACH METALOWYCH I ZESPOLONYCH

Rzeszów-Bezmiechowa, 2018 r.

    •   Przygotowania do XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KONSTRUKCJE METALOWE

Poznań 2021 r.

 

VI. PRZEWIDYWANE EFEKRY DZIAŁALNOŚCI

   •   Publikacja monografii: STALOWE KONSTRUKCJE PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE: PRZEWODNIK PROJEKTOWANIA WG EUROKODÓW Z PRZYKŁADAMI OBLICZEŃ. Wydawnictwo ARKADY (przekazano do wydawnictwa).
    •   Przygotowanie monografii: WĘZŁY STALOWE I ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE:  PRZEWODNIK PROJEKTOWANIA Z TABLICAMI I NOMOGRAMAMI. Wydawnictwo PWN (przewidywane przekazanie do wydawnictwa w 2019 r.).