Sprawozdanie z konferencji Rzeszów – Lwów – Koszyce

Dr inż. Zdzisław Pisarek

 

XV Międzynarodowa Konferencja

Rzeszowsko – Lwowsko – Koszycka

„Aktualne Problemy Budownictwa,  Inżynierii Środowiska i Architektury”.

 

W dniach 9 do 10 września 2015 r odbyła się w Rzeszowie XV Międzynarodowa Konferencja Rzeszowsko – Lwowsko – Koszycka „Aktualne Problemy Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury”. Jej organizatorem był Wydział Budownictwa,  Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, przy współpracy z Instytutem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Lwowskiej i Wydziału Budownictwa Politechniki Koszyckiej. Ze strony środowisk zawodowych organizację Konferencji wspierały: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Komisja Nauki Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Była ona kontynuacją cyklu odbywających się co dwa lata konferencji w Politechnice Rzeszowskiej, Lwowskiej i Koszyckiej. Ostatnia konferencja z tego cyklu odbyła się we Lwowie w 2013 r.

Obecna konferencja była związana z jubileuszem 90-lecia prof. Stanisława Kusia oraz powiązana z IX konferencją Kształtowania Konstrukcji i Konstrukcji Cienkościennych odbywającej się w dniach 11-12 września 2015.

Zamierzeniem organizatorów konferencji było stworzenie forum dyskusji i bezpośredniej wymiany doświadczeń, oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy partnerskimi Uczelniami, oraz do zaprezentowania osiągnięć i prężności budownictwa w naszym regionie. Stanowiła ona też okazję do zaprezentowania osiągnięć i oferty podkarpackich firm związanych z budownictwem i inżynierią środowiska.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili Dziekan WBIŚiA dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz. (przewodniczący), dr inż. Zdzisław Pisarek (sekretarz), oraz dr inż. Lidia Buda-Ożóg, dr inż. Zakarya Kamel, dr inż. Katarzyna Pietrucha Urbanik, mgr inż. Edyta Błyskal, mgr inż. Agnieszka Głuszko oraz mgr inż. Marcin Górski

Komitet Naukowy stanowili profesorowie z Rzeszowa, Lwowa i Koszyc: Aleksander Kozłowski i Janusz Rak (przewodniczący), Magdaléna Bálintová, Zinoviy Blikharskij, Miloslav Bagoňa, Volodymir Cherniuk, Józef Dziopak, Adriana Eštoková, Bohdan Gnidec, Marek Gosztyła, Roman Kadaj, Galyna Kalda, Dušan Katunský, Stanislav Kmeť, Danica Košičanová, Piotr Koszelnik, Stanisław Kuś, Viktor Kvasha, Vincent Kvocak, Lech Lichołai, Witold Niemiec, Vyacheslav Pisariev, Aleksandra Pokropska, Grzegorz Prokopski, Adam Rybka, Myroslaw Sanytsky, Tomasz Siwowski, Izabela Skrzypczak, Christina Sobol, Sergiy Solodkyy, Nadezda Stevulova, Janusz Tomaszek, Michal Tomko, Zuzana Vranayová, Martina Zeleňáková, Vasyl Zhelykh, oraz Leonard Ziemiański,

W Konferencji uczestniczyło 58 osób, reprezentujących wyższe uczelnie, instytuty badawcze oraz biura projektów samodzielne oraz związane z przedsiębiorstwami branży budowlanej. Łącznie reprezentowanych było 12 ośrodków z Polski, Ukrainy, Słowacji i Bułgarii.

Referaty nadesłane na konferencję, recenzowane przez członków Komitetu Naukowego, zostały opublikowane w formie elektronicznej i zamieszczone w materiałach konferencyjnych. Streszczenia referatów zostały zamieszczone w wydanych Materiałach Konferencyjnych. Ogółem zamieszczono 70 referatów.

Po otwarciu Konferencji, laudacje dla Jubilata – prof. Stanisława Kusia, wygłosił dr inż. Jerzy Kerste. Po oficjalnych gratulacjach dla Jubilata, Profesor Stanisław Kuś wygłosił referat dotyczący relacji pomiędzy Rzeszowem a Lwowem. Następnie informacje na temat poszczególnych uczelni przedstawili profesorowie Zinoviy Blikharskij, Vincent Kvocak i Bartosz Miller.

Dwudniowe obrady części zasadniczej podzielone zostały na dwanaście sesji (8 dotyczących budownictwa i 4 inżynierii środowiska). Referaty na poszczególne sesje starano się dobrać tak, aby były monotematyczne. Jednak szeroki zakres tematyki poruszanej na Konferencji nie do końca na takie rozwiązanie pozwalał.

W krótkiej informacji nie sposób przedstawić wszystkich treści prezentowanych na konferencji. Poruszana na konferencji tematyka obejmowała głównie następujące zagadnienia:

 • kształtowanie, modelowanie i optymalizacja konstrukcji
 • zaawansowane metody analizy,
 • badania eksperymentalne i symulacje numeryczne,
 • budownictwo drogowe i mostowe,
 • innowacyjne materiały i produkty,
 • trwałość i utrzymanie konstrukcji,
 • odnawialne źródła energii,
 • zaopatrzenie w wodę, ciepło, gaz i energię,
 • wentylacja i klimatyzacja,
 • architektura i urbanistyka,
 • ekologia i technologie energooszczędne.

 

Ze względu na ilość prezentowanych referatów na sesjach, na prezentację przewidziano 8 minut. Należy przyznać, że większość Autorów tak przygotowała prezentację, aby spełnić ten warunek. Po każdym referacie był przeznaczony czas na dyskusję, który był w pełni wypełniony pytaniami, uwagami i komentarzami do przedstawianych referatów.

 

W ramach konferencji odbyły się wycieczki techniczne, podczas której uczestnicy mogli podziwiać piękno Przemyśla – miasta nad Sanem pełniącego funkcję granicznej twierdzy i miasta tranzytowego na szlaku wschód –zachód.

Na zakończenie konferencji odbyła się uroczysta kolacja poświęcona jubileuszowi 90-lecia prof. Stanisława Kusia i 50-lecia pracy dr hab. inż. Adama Reichharta – Profesora Politechniki Rzeszowskiej. Kolacja ta była również rozpoczęciem Konferencji Kształtowanie Konstrukcji – Konstrukcje Cienkościenne. Kolacje uświetnił występ zespołu pieśni i tańca Politechniki Rzeszowskiej „Połoniny”.

Konferencja nie mogłaby się odbyć bez pomocy sponsorów i w tym miejscu, w imieniu organizatorów, chciałbym przekazać słowa wdzięczności Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, Firmie Best-Construction, Przedsiębiorstwu „Transsystem” Wola Dalsza, Przedsiębiorstwu „Inżynieria” Rzeszów, Firmie „Rest” Rzeszów, Firmie Van-Pur – Rakszawa, oraz Fundacji na Rzecz Politechniki Rzeszowskiej.

Na zakończenie uczestnicy podkreślali ważną rolę tego spotkania, jak również konieczność kontynuacji cyklu regionalnych konferencji.

Przewodniczący sesji Prof. Zinoviy Blikharskyy i Prof. Andrzej Machowski przy stole prezydialnym.

Dr inż. Szymon Swierczyna z Politechniki Śląskiej prezentuje swój referat.

Uczestnicy konferencji podczas wycieczki w Przemyślu.

Uroczysta kolacja poświęcona jubileuszowi 90-lecia prof. Stanisława Kusia i 50-lecia pracy dr hab. inż. Adama Reichharta – Profesora Politechniki Rzeszowskiej.